Zakonodaja

Vir: Čebelarska zveza Slovenije

PREDPISI, KI NISO UVRŠČENI PO PODROČJIH (ekonomika, varna hrana, tehnologija, veterina):
Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, 110/2002 (ZUreP-1- 8/2003 popr.), 110/2002 (ZGO-1), 45/2004 (ZdZPKG), 90/2012 (ZdZPVHVVR))
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, Ur.l. RS, 57/2012, 90/2012 (ZdZPVHVVR))
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2)
Program razvoja podeželja 2007-2013
Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/2008, 17/2009)
Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/2008)
Uredba o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 83/2009)
Uredba o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011 – 2013 (Uradni list RS, št. 4/2011, 40/2011, 7/2013)
Uredba o določitvi programa javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 37/2010)
Slovenski računovodski standard 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 3/2007)
Seznam organizacij v živinoreji (Uradni list RS, št. 57/2011)
Pravilnik o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje (Uradni list RS, št. 50/2007, 42/2012)
Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele (Uradni list RS, št. 94/2003)
Pravilnik o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom (Uradni list RS, št. 125/2003 (34/2004), 100/2010)
Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 38/2010)
Pravilnik o označevanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala (Uradni list RS, št. 93/2006)
Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu (Uradni list RS, št. 26/2004)
Pravilnik o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v prometu na območju držav članic EU (Uradni list RS, št. 26/04)
Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Uradni list RS, št. 90/2004)
Nacionalni gozdni program (Uradni list RS, št. 111/2007)

PREDPISI NA PODROČJU EKONOMIKE:
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/2011, 47/2012, 55/2013)
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/2010-UPB8, 48/2012, 109/2012)
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011, 9/2012, 24/2012, 30/2012, 40/2012 (ZUJF), 71/2012 (Odl.US: U-I-76/11-15), 75/2012, 94/2012, 52/2013 (Odl.US: U-I-147/12-18))
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,117/2006, 33/2009, 85/2009, 10/2010 UPB2, 85/2010, 13/2011-UPB3, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012 (ZUJF), 83/2012, 46/2013 (ZIPRS1314-A))
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS št 58/2014)
Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 71/2001, 88/2001, 83/2005, 45/2008 (ZKme-1))
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/2004, 47/2005, 17/2007, 26/2010, 109/2012 (ZTro-M), 9/2013)

PREDPISI NA PODROČJU VARNE HRANE:
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004 ZdZPZ)
Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/2010)
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/200738/2010)
Uredba o izvajanju Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivost živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 38/2010)
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005, 38/2010)
Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (Uradni list RS, št. 102/2007)
Pravilnik o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (Uradni list RS, št. 15/2004, 38/2004, 139/2006)
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/2004 (58/2004 popr.), 43/2005 (64/2005 popr.), 83/2005, 115/2005, 118/2007, 45/2008 –ZKme-1)
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/2006, 87/2010)
Pravilnik o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 15/2008, 45/2008 -ZKme-1 )
Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 28/2004, 10/2005, 57/2005, 115/2006, 45/2008-ZKme-1)
Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 60/2002, 117/2002, 121/2004, 81/2007, 87/2009)
Pravilnik o označbi geografskega porekla Kraški med (Uradni list RS, št. 80/2005, 45/2008-ZKme-1)
Pravilnik o označbi geografskega porekla Kočevski gozdni med (Uradni list RS, št. 124/2004, 45/2008-ZKme-1)
Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/2006, 66/2007, 27/2009)
Pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 4/2011)
Pravilnik o količinah predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 110/2002, 89/2008)
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/2010, 94/2010)
Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice (Uradni list RS, št. 4/2012, 24/2012-popr.)
Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti medu in drugih čebeljih pridelkov (Uradni list RS, št. 44/2004)
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Uradni list. RS, št. 82/2003, 25/2009)
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)
Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 98/2002, 75/2003, 44/2004, 36/2005, 67/2012)- velja 31. člen tega pravilnika
Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/2005, 38/2006, 100/2006, 65/2008)
Pravilnik o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/2008)
Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo (Uradni list RS, št. 46/2009)

PREDPISI NA PODROČJU TEHNOLOGIJE:
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012)
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/2012)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin – seznam IV.B – posebne zahteve za varovana območja,
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008, 99/2008, 18/2013)
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 86/2011, 83/2012 (ZFfS-1))
Pravilnik o zootehniških standardih za plemensko kranjsko čebelo (Uradni list RS, št. 94/2003)
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 19/2009)
Pravilnik o primernih načinih premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list RS, št. 74/2005),
Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/2008, 55/2013)
Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo (Uradni list RS, št. 40/2009, 50/2010, 86/2011)
Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja (Uradni list RS, št. 94/2010, 60/2013)
Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003, 5/2007, 30/2009, 83/2012 (ZFfS-1)),
Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 103/2011)

PREDPISI NA PODROČJU VETERINARSTVA
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/1999, 126/2003, 20/2004-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 14/2007, 43/2007-UPB2, 23/2013, 38/2013-UPB3)
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001, 110/2002 (ZGO-1), 45/2004 (ZdZPKG), 62/2004 (Odl.US: U-I-141/01-17), 93/2005 (ZVMS), 90/2012 (ZdZPVHVVR))
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/2005, 90/2012 – ZdZPVHVVR, 23/2013 – ZZZiv-C)
Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 2/2006)
Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil (Ur.l. RS, št. 53/2006, 38/2009)
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) (Uradni list RS, št. 119/2006, 38/2007)
Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/2007, 24/2010)

AKTI ČZS:
Pravilnik o uporabi kozarca za slovenski med (ČZS, 2008, 2011)
Pravilnik o senzoričnem ocenjevanju medu (ČZS, 2014)
Pravilnik o senzoričnem ocenjevanju medu, Regulation on the Organoleptic Assessment of Honey (ČZS, 2012)
Pravilnik o senzoričnem ocenjevanju medu, Pravilnik o senzornom ocjenjivanju meda (ČZS, 2012)
Pravilnik o senzoričnem ocenjevanju medu, Regolamento sull’analisi sensoriale del Miele (ČZS, 2012)
Pravilnik o delovanju skladu za ohranitev Kranjske čebele (ČZS, 2010)
Pravilnik Čebelarske zveze Slovenije o javnih naročilih pod vrednostjo, za katero se uporablja ZJN-2 – (ČZS, 2010)
Pravilnik za Slovenski med z zaščiteno geografsko označo (ČZS,2012)

EU PREDPISI
Uredba (ES) št. 854/04 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
Uredba 852/04 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami),
Uredba 853/04 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004)
Uredba 882/04 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali,
Uredba ES 178/2002: o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami)
Ur.L Št. 89/04, vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2001/110/ES (Ur.L št. L 10, 12.1.2002, str. 47)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0110:SL:NOT

Uredba Komisije (ES) št. 37/2010 z dne 22.12.2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (Ur. List ES št. L15/2010
Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januar 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005)
Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
Uredba Komisije (ES) št. 353/2008 z dne 18. aprila 2008 o določitvi izvedbenih pravil za vloge za odobritev zdravstvenih trditev, kakor je predvideno v 15. členu Uredbe (ES) št. 1924/2006  Evropskega parlamenta in Sveta
Uredba sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter Pravilnik o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ur. L. RS 15/08
Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih– prečiščeno besedilo, spremenjena z: Uredbo Komisije (EU) št. 1258/2011 z dne 2. december 2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti nitratov v živilih in Uredbo Komisije (EU) št. 1259/2011 z dne 2. december 2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 v zvezi z mejnimi vrednostmi dioksinov, dioksinom podobnih PCB-jev in dioksinom nepodobnih PCB-jev v živilih

PREDPISI, KI NISO VEČ V VELJAVI:
Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) (Uradni list RS, št. 82, 8. 10. 1999)
Pravilnik o označevanju čebel (Uradni list RS, št. 94/2003)
Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja (Uradni list RS, št. 94/03 in 117/2008)
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003, 130/2004 in 100/2005)
Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 52/2003)
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 128/2006, 21/2007 – popr. in 37/2007)
Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/2002, 104/2003, 11/2004, 51/2004), 54/2007)
Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja (Uradni list RS, št. 94/2003 in 117/2008)
Pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 31/2004, 89/2004 in 45/2008 – ZKme-1)
Uredba o izvajanju delov določenih uredb skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 120/2005, 66/2006), 70/2008
Priloga IV Uredbe o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na področju varnosti hrane oziroma živil, pri vključevanju v proces analize tveganja (Uradni list RS, št. 56/2003)
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG, 20/06 in 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 28/2004)
Uredba o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 80/2007)
Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 109/2007, 126/2007 in 45/2008 – ZKme-1)
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 18/2004, 44/2004, 21/2005 in 21/2007)
Pravilnik o postopkih za priznavanja označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS, št. 76/2003, 18/2004, 47/2005, 15/2008)