Pašni kataster

 

ČD Turnišče je prostovoljno in nepridobitno društvo, ki združuje čebelarje, ki živijo ali čebelarijo na desnem bregu reke Drave v občinah Hajdina, Kidričevo, Podlehnik, Videm, Žetale in delu občine Ptuj.

Prosimo, da premik čebel na območje čebelarskega društva Turnišče najavite z izpolnjenim obrazcem Vloga za namestitev čebel.  Obrazec pošljite na naslov:

Čebelarsko društvo Turnišče, Selska cesta 2, 2250 Ptuj ali elektronski naslov cd.tunisce@gmail.com

Pojasnilo:

Čebelar mora najmanj 30 dni pred prevozom čebel na pašo oziroma za uporabo stojišča za prezimovanje pri izvajalcu pašnega reda pisno podati predlog za namestitev čebel.
Pri tem mora navesti:

  • ime in priimek ter kontaktne podatke
  • registrsko številko čebelnjaka
  • število čebeljih panjev po posameznem čebelnjaku
  • lokacijo željenega stojišča (parcelna št.)
  • dogovor čebelarja in lastnika zemljišča o namestitvi čebel na določeno zemljišče
  • čas načrtovanega dovoza in odvoza čebel na/s stojišča
  • ali gre za nepredvidljivo pašo
  • in podpis

Izvajalec pašnega reda mora najpozneje v 15 dneh od prejema predloga za namestitev čebel odločiti o soglasju o namestitvi čebel. Pri izdaji soglasja mora izvajalec, če obstaja dogovor med čebelarjem in lastnikom zemljišča ta dogovor upoštevati. Ob nepredvidljivih pašah mora izvajalec svojo odločitev sporočiti po elektronski pošti ali telefonu najpozneje v 24 urah po prejemu predloga, v roku 15 dni pa še pisno po pošti. V primeru, da izvajalec ne izda soglasja ali ne izda zavrnitve za namestitev čebel se šteje, da dovoljuje dovoz čebel. Po pridobitvi soglasja mora izvajalec pred vsakim premikom čebel na pašo in vračanju s paše pridobiti še potrdilo Veterinarske fakultete Nacionalnega veterinarskega inštituta (VF NVI) o epizootioloških razmerah glede hude gnilobe čebelje zalege na območju čebelnjaka. Prav tako je VF NVI zadolžen za vnos podatkov o premiku čebel v register čebelnjakov.
Pri premikih čebel moramo še povrniti stroške na čebelji panj, ki nastanejo pri razporejanju čebel na stojišče. Stroški se obračunavajo v protivrednosti 10 odstotkov priporočene maloprodajne cene enega kilograma medu. Povprečno maloprodajno ceno enega kilogram medu v preteklem letu ugotovi in objavi rejska organizacija za kranjsko čebelo v čebelarskem glasilu na stanje 31. decembra v preteklem letu.
Po pridobljenem soglasju izvajalca, dovoljenju VF NVI in povračilu stroškov se čebele lahko prepelje na stojišče. Stojišče mora biti od meje območja izvajanja pašnega reda oddaljeno najmanj 200 m. Prav tako morajo med seboj stojišča oddaljena najmanj 200 m zračne razdalje. Od stacionarnega čebelnjaka mora biti oddaljen najmanj 500 m, v kolikor je čebelnjak naseljen z 40 čebeljimi družinami, če je število družin manjše od 40 je ta razdalja lahko najmanj 200 m. Za prezimovanje mora biti oddaljen najmanj 1000 m, če je v čebelnjaku manj kot 40 družin je ta razdalja lahko najmanj 500 m. Ob postavitvi čebel mora čebelar takoj na vidno mesto namestiti kopijo potrdila VF NVI o epizootioloških razmerah glede hude gnilobe čebelje zalege.
Izvajalec pašnega reda je dolžan obveščati čebelarje o pomembnih dogodkih in spremembah na stojiščih, ki so za čebele neugodne in bi lahko za posledico imele umik čebel s stojišča.
Čebelar mora čebel odstraniti s stojišča v 72 urah, če se paša konča in ni obetov za njeno obnovitev, kot napove Opazovalno napovedovalna služba medenja pri Čebelarski zvezi Slovenije (ONS). Če čebelar povzroči škodo lastniku zemljišča, lahko ta zahteva umik čebel. Čebelar je dolžan čebele odpeljati v 48 urah od zahteve lastnika zemljišča in povrniti povzročeno materialno škodo.

 Vloga za namestitev čebel